Districten

Gouw Opsinjoor telt vijf districten: Rupel, Cantincrode, Molenbos, Ter Elst-Waverheide en Dijle. In elk district zijn er een tiental groepen.

Per district zijn er één of meerdere districtscommissarissen (dc), zij ondersteunen de groepen en zijn eigenlijk voor de groepsleiding, wat zij zijn voor hun leiding.

District Rupel (A3600D)

Dc's: Mathias Dooms, Pieter Serwir, Joris Hillaert, Emilie Cooreman

rupel@gouwopsinjoor.be

Groepen:

- St. Franciscus (A3601M)
- St. Jan (A3603M)
- Scouts en Gidsen Zevensprong (A3604G)
- Toetertoe (A3605G)
- Don Bosco (A3609G)
- Orion (A3610M)
- St. Bernardus - St. Lutgardis (A3625G)
- St. Paulus (A3629M)
- St.-Pieter (A3629S)
- St.-Lodewijk (A3634S)
- Don bosco (A3637S)
- Onbevlekt Hart Van Maria (A3692S)

District Cantincrode (A3100D)

Dc's: Lucas Van Geel, Marnik De Vos, Asja Frans, Anse Cuppens, Dries Speybrouck

cantincrode@gouwopsinjoor.be

Groepen:

- St.-Jan In D'Olie (A3102G)
- Scouts en Gidsen Oude-God 121 (A3121G)
- Maria Goretti (A3122M)
- St.-Bavo (A3131S)
- St. Albertus 32 - Lieven Gevaert 48 (A3132G)
- Leopold III (A3142S)
- St.-Benedictus (A3143G)
- St.-Jozef (A3160G)
- St.-Laurentius (A3181G)

District Molenbos (A3300D)

Dc's: Johannes Fillet/Gwans, Hannes De Mot, Klaas De Nys

molenbos@gouwopsinjoor.be

Groepen:

- St.-Renilde (A3301M)
- O.-L.-Vrouw Van Lourdes (A3302S)
- Maria Regina (A3303M)
- 28ste St. Maarten (A3304S)
St.-Theresia (A3305M)
- Koningin Fabiola (A3306G)
- St.-Paulus (A3308G)
- Jin Kontich (A3309G)
- St.-Joris (A3312G)
- Elsdonk Scouts (A3385S)

District Ter Elst-WaverHeide (A3200D)

Dc's: Kelly Van Eester/Kauw, Michiel Suykens/Arasari, Jochem Van Staey, Karen Dekkers, Lien Smets (Gekko)

tewh@gouwopsinjoor.be

Groepen:

- De Hellevelders (A3201G)
- O.-L.-Vrouw Van Goede Wil (A3203M)
- O.L.V. Ridders - Ten Bosch (A3204G)
- St.-Lucia (A3204M)
- St.-Katrien (A3205M)
- Roeland (A3220S)
- Jan Breydel (A3223S)
- Berthoutridders (A3277S)

District Dijle (A3400D)

Dc's: Luna Lammar/Kangoeroe, Tom Huysmans/Marmot, Nander Van Dievel/Lampongaap, Ruben Verheyden/Koelan

dijle@gouwopsinjoor.be

Groepen:

- P.G. Frassati (A4301G)
- O.-L.-Vrouw Van Vlaanderen (A3402M)
- Parsival (A3403G)
- St.-Katrom (A3404G)
- Woudlopers (A3406S)
- Heilig Kruis (A3408G)
- Parsifal (A3409M)
- St.-Gummarus (A3421S)
- St.-Paulus (A3427S)
- Thila Coloma (A3429G)